Competition Results
Yiyi ZHANG / Nan WU

Four Continents Championships
ISU Four Continents Championships 2016 Ice Dance 13 CHN
ISU Four Continents Championships 2014 Ice Dance 8 CHN
World Junior Championships
World Junior Championships 2013 Junior Ice Dance 18 CHN
World Junior Championships 2012 Junior Ice Dance 14 CHN
World Junior Championships 2011 Junior Ice Dance 21 CHN
World Junior Championships 2010 Junior Ice Dance 25 CHN
ISU Grand Prix
ISU GP Lexus Cup of China 2014 Ice Dance 7 CHN
ISU GP Cup of China 2013 Ice Dance 7 CHN
ISU Junior Grand Prix
ISU JGP Trofeo W. Lombardi 2011 Junior Ice Dance 10 CHN
ISU JGP Austria 2011 Junior Ice Dance 12 CHN
ISU JGP SBC Cup 2010 Junior Ice Dance 6 CHN
ISU JGP Bosphorus 2009 Junior Ice Dance 9 CHN
ISU JGP Budapest 2009 Junior Ice Dance 9 CHN
International Competition
Winter Universiade 2013 Ice Dance 14 CHN
National Championships
National Championships 2016 Ice Dance 3 CHN
National Championships 2014 Ice Dance 4 CHN
National Championships 2012 Ice Dance 3 CHN
National Championships 2011 Ice Dance 3 CHN
National Championships 2010 Ice Dance 3 CHN

01.07.2016 09:15:41