Competition Results
Yuhang GUAN

Four Continents Championships
ISU Four Continents Championships 2015 Men 21 CHN
ISU Grand Prix
ISU GP Lexus Cup of China 2014 Men 10 CHN
ISU Junior Grand Prix
ISU JGP Cup of Austria 2010 Junior Men 12 CHN
International Competition
28th Winter Universiade 2017 Men 10 CHN
Asian FS Trophy 2011 Men 3 CHN
National Championships
National Championships 2017 Men 2 CHN
National Championships 2015 Men 3 CHN
National Championships 2014 Men 5 CHN

06.03.2017 05:58:48