Competition Results
Virginiya HOPTMAN / Pavel FILCHENKOV

National Championships
National Championships 2015 Ice Dance 10 USA
National Championships 2014 Ice Dance 10 USA
National Championships 2013 Ice Dance 10 USA
National Championships 2012 Ice Dance 11 USA
National Championships 2011 Ice Dance 10 USA

10.04.2015 09:14:27