Competition Results
Yue ZHAO / Xun ZHENG

Four Continents Championships
ISU Four Continents Championships 2015 Ice Dance 10 CHN
ISU Grand Prix
ISU GP Audi Cup of China 2015 Ice Dance 5 CHN
ISU GP Lexus Cup of China 2014 Ice Dance 8 CHN
National Championships
National Championships 2015 Ice Dance 2 CHN

01.07.2016 09:17:16