Competition Results
Chloe Dan TSOI / Long You Zimou WANG

World Junior Championships
ISU World Junior Championships 2019 Junior Ice Dance 27 TPE
ISU Junior Grand Prix
ISU JGP Armenian Cup 2018 Junior Ice Dance 14 TPE
ISU JGP Canada 2018 Junior Ice Dance 11 TPE
International Competition
Tallinn Trophy 2018 Junior Ice Dance 7 TPE

04.05.2019 15:50:46